BOŞANMA DAVASI SIRASINDA TAZMİNAT VE NAFAKA TALEBİ
  • Adres:

    Atatürk caddesi, Cebrail mah, Mıstıkoğlu İşh., K4 N12 Antakya/HATAY

  • İletişim:

    Phone: 0326 213 90 44
    E-mail: info@kadayifcihukuk.com

BOŞANMA DAVASI SIRASINDA TAZMİNAT VE NAFAKA TALEBİ

 

Boşanma Davası açılırken Tazminat ve Nafaka Talebinde bulunulmamış olunması halinde dahi;

Boşanma hükmü kesinleşinceye kadar her an tazminat ve yoksulluk nafakası istenilebilir. Bu durum tazminat ve yoksulluk nafakasının boşanma davasının Fer’i niteliğinde olmasından kaynaklanmaktadır.

Bu istemin yapılması halinde, iddianın genişletilmesinden söz edilemez.

Söz konusu istemler yazılı olabileceği gibi ayrıca sözlü de olabilir, ayrıca herhangi bir harca da tabi değildir.

Bilindiği üzere; Boşanma davalarında talep edilen maddi tazminat ile manevi tazminat farklı sebeplere dayalı olarak takdir olunmaktadır. -"Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf,kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir" (MK.174/2).-

Yeri gelmişken Maddi ve Manevi Tazminat’ın koşullarının incelenmesi gerektiği kanaatindeyim.

 

Manevi tazminat istenebilmesinin maddi koşulları; - Tazminat isteyen eş kusursuz olmalı ya da az kusurlu olmalıdır,- Tazminat istenen eş daha kusurlu olmalıdır,- Zarar oluşmalıdır- Nedensellik bağı olmalıdır - Hukuka aykırılık olmalıdır.

Manevi Tazminat’ın biçimsel koşulları ise; - İstek- Süre- Evlilik birliğinin boşanma ile son bulmasıdır.

 

Maddi Tazminat’ın koşulları ise; -Davacı tarafın boşanma yüzünden mevcut veya beklenen menfaatlerinin zedelenmiş olması, -Kusursuz veya daha az kusurlu eşin, mevcut veya ileride ortaya çıkması beklenen menfaatlerinin zedelenmesi ile boşanma arasında nedensellik bağı olmasıdır. -"Mevcut ve beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebilir " (MK .174/1).-

 

Nafakaya ilişkin olarak daha önce kaleme almış olduğum açıklayıcı metnimde Tedbir Nafakası ile Yoksulluk nafakasının detaylarını belirtmiştim.

 

Hükümle verilmiş ise ve  -feragat etmemişseniz- hala istenilmemiş olan tazminat sebebiyle boşanma kararının kesinleşme gününden itibaren 1(bir) yıl içerisinde, harcı yatırılarak –bu halde harç hususu devreye girmektedir- , boşanmanın feri olan Maddi ve Manevi talebinizle ilgili dava açabilirsiniz.

Boşanmayı kabul etmek, Maddi ve Manevi Tazminat talebine engel değildir. (Şartları var ise).

 


İLGİLİ YARGITAY KARARLARI

T.C.

YARGITAY
2.Hukuk Dairesi

E. 1998/10633
K. 1998/12250
T. 16.11.1998


ÖZET: Boşanma davasının fer’i niteliğinde olan tazminat ve yoksulluk nafakası, boşanma hükmü kesinleşinceye kadar her an istenebilir. Bu nedenle iddianın genişletilmesinden söz edilemez. O halde davacının tazminat ve yoksulluk nafakası yönünden deliller takdir edilip olumlu veya olumsuz bir karar verilmesi gerekir.

(1086 S. K. m. 185, 202/2) (743 S. K. m. 143, 144)

Dava: Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen hüküm tazminat ve yoksulluk nafakası yönünden temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

Karar: Boşanma davasının fer’i niteliğinde olan tazminat ve yoksulluk nafakası, boşanma hükmü kesinleşinceye kadar her an istenebilir. Bu nedenle iddianın genişletilmesinden söz edilemez. O halde davacının tazminat ve yoksulluk nafakası yönünden deliller takdir edilip olumlu veya olumsuz bir karar verilmesi gerekir. Yazılı gerekçelerle istemin reddi bozmayı gerektirmiştir.

Sonuç: Hükmün açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, temyiz peşin harcın yatırana geri verilmesine oyçokluğu ile karar verildi.


 

 

T.C.
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ

E. 2004/1141
K. 2004/2298
T. 26.2.2004


BOŞANMANIN EKİ NİTELİĞİNDEKİ TAZMİNAT VE NAFAKA TALEPLERİ ( Duruşmaları Takip Etmeyen Eşin Bu Taleplerden Vazgeçmiş Sayılamayacağı )
• TAZMİNAT VE NAFAKA TALEPLERİ ( Boşanmanın Eki Niteliiğindeki - Duruşmaları Takip Etmeyen Eşin Bu Taleplerden Vazgeçmiş Sayılamayacağı )
• DURUŞMALARI TAKİP ETMEYEN EŞ ( Boşanmanın Eki Niteliğindeki Tazminat ve Nafaka Taleplerinden Vazgeçmiş Sayılmasına Karar Verilemeyeceği )
• YOKSULLUK NAFAKASI VE TAZMİNAT TALEBİ ( Boşanma Davasının Eki Olduğundan Davanın Her Aşamasında İleri Sürülebilmesi - Duruşmaları Takip Etmeyen Eşin Bu Taleplerinden Vazgeçmiş Sayılamayacağı )

4721/m.174,175

ÖZET :Davalının maddi ve manevi tazminat ile yoksulluk nafakası istemleri boşanmanın eki niteliğindedir. Yargılama aşamasında boşanma ile ilgili hüküm kesinleşinceye kadar yazılı ve sözlü olarak her zaman istenebilir. Ayrıca harca da tabi değildir. Oturumların takip edilmemesi bunlardan vazgeçme anlamına gelmez. Bu istemlerle ilgili olumlu olumsuz bir karar verilmesi gerekir.

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : 1-Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle davalı vekilinin son oturuma katılmamış bulunmasına göre davalının aşağıdaki bent kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2-Davalının maddi ve manevi tazminat ile yoksulluk nafakası istemleri boşanmanın eki niteliğindedir. Yargılama aşamasında boşanma ile ilgili hüküm kesinleşinceye kadar yazılı ve sözlü olarak her zaman istenebilir. Ayrıca harca da tabi değildir. Oturumların takip edilmemesi bunlardan vazgeçme anlamına gelmez. Bu istemlerle ilgili olumlu olumsuz bir karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.

SONUÇ : Hükmün 2. bentte gösterilen nedenlerle BOZULMASINA, temyize konu diğer hususların 1. bentte gösterilen nedenle ONANMASINA, temyiz peşin harcının yatırana geri verilmesine, 26.02.2004 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

T.C.
YARGITAY
HUKUK GENEL KURULU

E. 2008/2-123
K. 2008/137
T. 13.2.2008

BOŞANMA ( Türk Medeni Kanunu Md. 174/1'e Dayalı Maddi Tazminat İsteği - Boşanmanın Eki Niteliğinde Olduğu Ayrıca Harca Tabi Bulunmadığı )
BOŞANMANIN EKİ NİTELİĞİNDE İSTEK ( TMK. Md. 174/1'e Dayalı Maddi Tazminat/Ayrıca Harca Tabi Bulunmadığı - Harcı Yatırılarak Usulüne Uygun Açılmış Bir Dava Bulunmadığından Karar Verilmesine Yer Olmadığına Hükmedilemeyeceği )
MADDİ TAZMİNAT ( Boşanma/Türk Medeni Kanunu Md. 174/1'e Dayalı İstek - Boşanmanın Eki Niteliğinde Olduğu Ayrıca Harca Tabi Bulunmadığı )

HARCA TABİ BULUNMAMA ( Türk Medeni Kanunu Md. 174/1'e Dayalı Maddi Tazminat İsteği - Boşanmanın Eki Niteliğinde Olduğu Ayrıca Harca Tabi Bulunmadığı )

4721/m. 174

ÖZET : Davalının tazminat isteği Türk Medeni Kanununun 174/1. maddesine dayalı maddi tazminat isteğidir. Bu istek boşanmanın eki niteliğinde olup, ayrıca harca tabi değildir. Bu konuda olumlu-olumsuz bir karar verilmesi gerekirken tazminat için harcı yatırılmak suretiyle usulüne uygun açılmış bir dava bulunmadığından bu talep yönünden karar verilmesine yer olmadığına şeklinde hüküm tesisi doğru görülmemiştir
DAVA : Taraflar arasındaki “ boşanma, nafaka ve tazminat” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda;İzmir 10.Aile Mahkemesince boşanma ve nafaka talebinin kabulüne davalının tazminat talebinin reddine dair verilen 19.04.2006 gün ve 2005/648 E., 2006/280 K. sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 2.Hukuk Dairesinin 12.02.2007 gün ve 2006/14140 E., 2007/1789 K. sayılı ilamı ile;
( ... 1-Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delilerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre sair temyiz itirazları yersizdir.
2-Davalının 30.000,00 YTL’lik tazminat isteği Türk Medeni Kanununun 174/1.maddesine dayalı maddi tazminat isteğidir. Bu istek boşanmanın eki niteliğinde olup, ayrıca harca tabi değildir. Bu konuda olumlu-olumsuz bir karar verilmesi gerekirken tazminat için harcı yatırılmak suretiyle usulüne uygun açılmış bir dava bulunmadığından bu talep yönünden karar verilmesine yer olmadığına şeklinde hüküm tesisi doğru görülmemiştir... ),
Gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.
Hukuk Genel Kurulu’nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:
KARAR : Dava,boşanma,nafaka ve tazminat istemine ilişkindir.
Davacı vekili, taraflar arasındaki evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını ve çekilmez hal aldığını ileri sürerek tarafların boşanmalarına karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, boşanma davasının reddine, ancak 500,00 YTL. nafakanın ve 30.000,00 YTL.tazminat taleplerinin kabulü halinde tarafların boşanmalarına karar verilmesini cevaben bildirmiştir.
Yerel mahkeme, “tarafların boşanmalarına, birleşen nafaka davasının kısmen kabulüne, davalı kadın 30.000,00 YTL. tazminat talebinde bulunmuş ise de harcı yatırılarak usulüne uygun olarak açılmış dava bulunmadığından bu talep yönünde bir karar verilmesine yer olmadığına” karar vermiştir.
Davalı vekilinin temyizi üzerine Yüksek Özel Daire, yukarıda açıklanan nedenlerle kararı bozmuştur.
Yerel mahkeme önceki kararında direndiğini açıklamakla birlikte, hüküm kurmadan önce davalıya tazminat talebinin niteliğini açıklattırmış ve aynı hükmü kurmuştur.
Bu durumda, mahkemece; bozma ilamından sonra bozma nedeni yapılan hususta davalı vekiline yeni açıklamalar yaptırılıp hüküm kurulduğuna göre, Özel Dairece incelenmeyen yeni bir hüküm oluşturulmuştur.
Hal böyle olunca kurulan bu yeni hükmün incelenmesi için dosyanın Özel Daireye gönderilmesi gerekir.
SONUÇ : Davalı vekilinin kurulan yeni hükme ilişkin temyiz nedenlerinin incelenmesi için dosyanın Yargıtay 2.HUKUK DAİRESİNE gönderilmesine, 13.02.2008 gününde oybirliği ile karar verildi.

 

T.C.
YARGITAY
2. HUKUK DAİRESİ

E.2003/1776 

K.2003/2845

(4721 S. K. m. 174, 184) (1086 S. K. m. 74)

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece verilen ve yukarıda tarih numarası gösterilen hüküm velayet, manevi tazminat ve yoksulluk nafakası yönünden temyiz edilmekle evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü.

1- Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre davacının tüm, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2- Kocanın (davalının) cevap layihasında istemiş olduğu manevi tazminat boşanmanın eki (ferisi) niteliğindedir. Bu isteğin boşanma ile ilgili hüküm kesinleşinceye kadar yargılamanın her aşamasında talep edilmesi imkan dahilindedir (M.K. md. 174). Mahkemece bu konuda olumlu olumsuz karar verilmemesi usul ve yasaya aykırıdır (HUMK. md. 74).

Sonuç: Temyiz edilen hükmün 2. bentte gösterilen sebeple BOZULMASINA, kararın bozma kapsamı dışında kalan yönlerinin ise ONANMASINA, aşağıda yazılı harcın davacıya yüklenmesine, peşin alınan harcın mahsubuna, temyiz peşin harcının yatıran davalıya geri verilmesine, oybirliği ile karar verildi.

Av. Derya E. KATAYIFÇI

 

Tüm Hakları Saklıdır / AllRightsReserved

© Telif  Hakkı / Copyright

Bu sitede yayınlanan yazıların tamamı veya bir kısmından yazarın yazılı izni olmaksızın alıntı yapılamaz, başka yerde yayınlanamaz. İzin alınarak yapılan yayınlarda ve alıntılarda metin üzerinde değişiklik yapılamaz. Site yazarı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundan kaynaklanan hukuki ve cezai yollara başvurma hakkını saklı tutar. Bu sitede yayınlanan resim, fotoğraf veya grafiklerin telif hakkı sahibiyseniz ve siteden çıkarılmasını istiyorsanız, iletişime geçmekten çekinmeyiniz.

If you are the owner of copyright of any of photos used and wish it to be removed, please inform the author. We use hot link protection not to share images.

 

                                                      Tekzip – Çekince – Yasal Uyarı  / Disclaimer – Legal Notice

Bu sitede yayınlanan yazılarda yanlışlık olduğunu veya gerçek dışı bir tespit yapıldığını düşünüyorsanız, lütfen yazarı bilgilendiriniz. Bu sitedeki yazılar, yazarın kişisel görüş ve yorumlarını içerir, yazılarda geçen bilgiler, avukat – müvekkil ilişkisindeki sorumluluklardan muaftır. Bu sitenin ziyaret edilmesi, sitede yer alan bilgilere erişimin sağlanması, site aracılığı ile tarafımıza bilgi veya belge gönderilmesi avukat-müvekkil ilişkisi oluşturmaz. İnternet kaynakları her şarta uygun bilgi içermeyebilir. Bu nedenle ziyaretçiler sitede bulunan bilgiler sebebiyle zarara uğradıklarını iddia edemezler. Sitede yer alan bilgi ve belgelerin kullanımı sonucunda doğabilecek her tür zarardan ziyaretçiler sorumludur. Hukuki konularda detaylı bilgi almak için avukatınıza başvurunuz. Siteye bağlantı oluşturmak, site sahibinin yazılı izni olmadıkça kesinlikle yasaktır. Bu siteye zaman zaman başarısız saldırılar gerçekleştirilmektedir. Sunucu çeşitli yazılım modüllerinin koruması altında olduğundan,  saldırılarının hiçbirisi işleyişi etkilememektedir. Bununla birlikte apaçık görünen ip adreslerini adli ve idari mercilerle bildirmekten çekinmeyeceğimi üzülerek bildiririm.

Ziyaretçiler yukarıdaki şartları kabul etmiş sayılır.

Please in form the author of this site of anyerrors of fact in this site.