ARA KARARLA HÜKMEDİLEN TEDBİR NAFAKASI YETKİLİ İCRA DAİRESİ
  • Adres:

    Atatürk caddesi, Cebrail mah, Mıstıkoğlu İşh., K4 N12 Antakya/HATAY

  • İletişim:

    Phone: 0326 213 90 44
    E-mail: info@kadayifcihukuk.com

ARA KARARLA HÜKMEDİLEN TEDBİR NAFAKASI YETKİLİ İCRA DAİRESİ

Ara Kararla hükmedilen Tedbir Nafakasında Yetki;

Gerek Doktrinde gerekse uygulama birçok tartışmaya neden olan Ara Kararla Hükmedilen Tedbir Nafakasında yetki hususunu açıklaya çalışacağım.

Bilindiği üzere, ara kararla verilen Tedbir Nafakaları İLAM niteliğinde değildir.

Doktrinde söz konusu ara kararla hükmedilen nafakanın İLAM niteliğinde olmaması ve İlamsız İcra Takibine konu edilmesi çok tartışılan bir husustur. –Bu husus ayrıca diğer makalelerimde tartışmalara yer verilecek şekilde irdelenmiştir.-

Ne yazık ki bir çok Meslektaşımızda söz konusu ara kararla hükmedilen Nafaka hususunda ilamlı icra yoluna başvurmaktadır. Bu husustur, daha önceki makalelerimde de değindiğim üzere, yanlıştır. Söz konusu ara kararla hükmedilen Tedbir Nafakalarının İlamsız İcraya konu edilmesi gerekmektedir.

Bu hususta uygulamada ki bir diğer sorun ise; İlamsız Takibe konu edilen ara kararla hükmedilmiş nafakalarda yetkili icra dairesidir.

Önemle belirtmek gerekir ki; ara kararla hükmedilen tedbir nafakalarının tahsili için her icra dairesine başvurulabilir. MK.nun 169. maddesinde yer verilen tedbirin niteliği de gözetildiğinde, hakimin anılan madde gereğince ara kararıyla hükmettiği nafaka alacağının tahsilinin her icra dairesinden istenebilmesi tedbirin kanunun aradığı çabukluk ve kolaylıkla yerine getirilmesi amacına da uygundur.

YARGITAY KARARLARI

T.C.
YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ

E. 2006/10393
K. 2006/12940
T. 15.6.2006

-TEDBİR NAFAKASI ( Açılacak Davalar İçin Yetki Söz Konusu Olmadığı - Ara Kararı İle Verilen Nafakanın Tahsili İçin de Her İcra Dairesine Başvurulabileceği )
- ARA KARARI ( İle Hükmedilen Tedbir Nafakasının Tahsilinin Her İcra Dairesinden İstenebileceği - Kanunun Aradığı Çabukluk ve Kolaylıkla Yerine Getirilme Amacına da Uygunluğu )
-YETKİ ( Tedbir Nafakası İstemiyle Açılan Davalarda Söz Konusu Olmadığı - Ara Kararı İle Verilen Nafakanın Tahsili İçin de Her İcra Dairesine Başvurulabileceği )
4721/m. 169

ÖZET : Tedbir nafakası istemine dayalı olarak açılacak davalar için yetki söz konusu olmadığı gibi yargılama sırasında ara kararı ile verilen tedbir nafakasının tahsili için de her icra dairesine başvurulması mümkündür. Tedbirin niteliği gözetildiğinde, hükmedilen nafaka alacağının tahsilinin her icra dairesinden istenebilmesi, tedbirin kanunun aradığı, çabukluk ve kolaylıkla yerine getirilmesi amacına da uygundur.

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:

KARAR : Alacaklı vekili tarafından talep edilen 800.00 YTL asıl alacak işlemekte olan nafaka nedeniyle bu alacağın birikmiş bölümünü göstermektedir. İşleyecek nafaka isteminde de bulunulduğu için, sözü edilen talebin kesinlik sınırı içinde kaldığı kabul edilemez.

Bu nedenlerle temyiz dilekçesinin kararın kesin olduğu gerekçe gösterilerek reddine dair Zile İcra Mahkemesinin 7.4.2006 tarih ve 2006/5-21 sayılı kararının oybirliği ile kaldırılmasına karar verildi.

Zile İcra Mahkemesinin 30.3.2006 tarih ve 2006/5-21 sayılı kararının temyiz incelemesine geçildi.

KARAR : İcra takibine konu edilen alacak Zile Asliye Hukuk Mahkemesinin 2005/59 Esas sayılı dosyasında sürdürülen yargılama sırasında `ara kararı` uyarınca hükmedilen tedbir nafakasıdır. Sözü edilen nitelikteki nafaka istemine dayalı olarak açılacak davalar için yetki söz konusu olmadığı gibi yargılama sırasında ara kararı ile verilen tedbir nafakasının tahsili için de her icra dairesine başvurulması mümkündür. MK.nun 169. maddesinde yer verilen tedbirin niteliği de gözetildiğinde, hakimin anılan madde gereğince ara kararıyla hükmettiği nafaka alacağının tahsilinin her icra dairesinden istenebilmesi tedbirin kanunun aradığı çabukluk ve kolaylıkla yerine getirilmesi amacına da uygundur. Yerleşik Yargıtay uygulaması bu yönde oluşmuştur. ( Av.Talih Uygur. İcra ve İflas Kanunu Şerhi 2. cilt sf.3153 ve devamı )

O halde, mahkemece alacaklının yetki itirazının kaldırılmasına yönelik isteminin kabulü yerine reddine karar verilmesi isabetsizdir.

SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK. 366 ve HUMK.nun 428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 15.06.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

 

 

T.C

YARGITAY
12. HUKUK DAİRESİ
E. 2002/12301
K. 2002/13706
T. 25.6.2002

-TEDBİR NAFAKASI ( Ara Kararı İle Bağlanan - Yetki İtirazının Reddi İle Takip Dayanağı Ara Kararı İlam Niteliğinde Olmadığından İcra Emrinin İptaline Karar Vermek Gereği )
-ARA KARARI İLE BAĞLANAN TEDBİR NAFAKASI ( Her Yerde Takip Yapılabileceği - Yetkisizlik Kararı Verilmesinin İsabetsizliği )
- İCRA EMRİNİN İPTALİ ( Ara Kararı İle Bağlanan Tedbir Nafakası - Yetki İtirazının Reddi İle Takip Dayanağı Ara Kararı İlam Niteliğinde Olmadığından İcra Emrinin İptaline Karar Vermek Gereği )

4721/m.169, 2004/m.18/3

ÖZET : Ara kararı ile bağlanan tedbir nafakası için başlatılan ilamlı icra takibine süresi içinde yapılan şikayette yetki itirazı ile ilamlı icra takibi yapılamayacağı ileri sürülmüş mercice yetki itirazı yerinde görülmüştür. Takibe konu ara kararı ile kararlaştırılmış nafaka tedbir nafakası olduğundan her yerde takip yapılabilir. Yetki itirazının reddi ile takip dayanağı ara kararı ilam niteliğinde olmadığından icra emrinin iptaline karar vermek gerekirken yetkisizlik kararı verilmesi isabetsizdir.


DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı merci kararının müddeti içinde temyizen tetkiki Alacaklı vekili tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olmakla okundu ve gereği görüşülüp düşünüldü:


KARAR : Seferihisar Asliye Hukuk Mahkemesinin 2001/117 sayılı dosyasında 11.12.2001 günlü ara kararı ile bağlanan aylık 75.000.000 TL tedbir nafakası için başlatılan ilamlı icra takibine süresi içinde yapılan şikayette yetki itirazı ile ilamlı icra takibi yapılamayacağı ileri sürülmüş mercice yetki itirazı yerinde görülerek dosyanın Şereflihisar İcra Dairesine gönderilmesine karar verilmiştir. Takibe konu ara kararı ile kararlaştırılmış nafaka tedbir nafakası olduğundan her yerde takip yapılabilir. Yetki itirazının reddi ile takip dayanağı ara kararı ilam niteliğinde olmadığından icra emrinin iptaline karar vermek gerekirken yetkisizlik kararı verilmesi isabetsizdir.


SONUÇ : Alacaklı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile merci kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK.366. ve HUMK.428. maddeleri uyarınca ( BOZULMASINA ), 25.06.2002 gününde oybirliğiyle karar verildi.

 

 

Av. Derya E. KATAYIFÇI

 

Tüm Hakları Saklıdır / AllRightsReserved

© Telif  Hakkı / Copyright

Bu sitede yayınlanan yazıların tamamı veya bir kısmından yazarın yazılı izni olmaksızın alıntı yapılamaz, başka yerde yayınlanamaz. İzin alınarak yapılan yayınlarda ve alıntılarda metin üzerinde değişiklik yapılamaz. Site yazarı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunundan kaynaklanan hukuki ve cezai yollara başvurma hakkını saklı tutar. Bu sitede yayınlanan resim, fotoğraf veya grafiklerin telif hakkı sahibiyseniz ve siteden çıkarılmasını istiyorsanız, iletişime geçmekten çekinmeyiniz.

If you are the owner of copyright of any of photos used and wish it to be removed, please inform the author. We use hot link protection not to share images.

 

                                                      Tekzip – Çekince – Yasal Uyarı  / Disclaimer – Legal Notice

Bu sitede yayınlanan yazılarda yanlışlık olduğunu veya gerçek dışı bir tespit yapıldığını düşünüyorsanız, lütfen yazarı bilgilendiriniz. Bu sitedeki yazılar, yazarın kişisel görüş ve yorumlarını içerir, yazılarda geçen bilgiler, avukat – müvekkil ilişkisindeki sorumluluklardan muaftır. Bu sitenin ziyaret edilmesi, sitede yer alan bilgilere erişimin sağlanması, site aracılığı ile tarafımıza bilgi veya belge gönderilmesi avukat-müvekkil ilişkisi oluşturmaz. İnternet kaynakları her şarta uygun bilgi içermeyebilir. Bu nedenle ziyaretçiler sitede bulunan bilgiler sebebiyle zarara uğradıklarını iddia edemezler. Sitede yer alan bilgi ve belgelerin kullanımı sonucunda doğabilecek her tür zarardan ziyaretçiler sorumludur. Hukuki konularda detaylı bilgi almak için avukatınıza başvurunuz. Siteye bağlantı oluşturmak, site sahibinin yazılı izni olmadıkça kesinlikle yasaktır. Bu siteye zaman zaman başarısız saldırılar gerçekleştirilmektedir. Sunucu çeşitli yazılım modüllerinin koruması altında olduğundan,  saldırılarının hiçbirisi işleyişi etkilememektedir. Bununla birlikte apaçık görünen ip adreslerini adli ve idari mercilerle bildirmekten çekinmeyeceğimi üzülerek bildiririm.

Ziyaretçiler yukarıdaki şartları kabul etmiş sayılır.

Please in form the author of this site of anyerrors of fact in this site.